Jeux

TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Hira Katolika – Catholic songs. Boutique sacha74 0 1. Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo. Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao. Avia mba hirahiko hankany aminy ianao.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 64.75 MBytes

Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Dia niala tao an-dain’i Lea izy ka niditra tao an-dain-Rahely. Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina? Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Aoka mba hahita fitia eto imasonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia homeko; 12 na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo homeko, dia homeko ihany araka izay holazainareo amiko; fa omeo ahy ny zazavavy ho vadiko. Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa.

Ny Baiboly Masina

Avis Règles relatives aux avis. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby.

Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah.

  TÉLÉCHARGER EMBRATORIA POUR PC GRATUIT GRATUIT

Dia hoy izy ireo indray: Ny lehilahy izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa izy: Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Hatao inona ireo ondrivavy kely fito katoliia ireo?

Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Inona no hitanao, no nanao izany zavatra katloika ianao? Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika?

Mba omeo zaza aho, fa raha tsy izany, dia ho faty aho. Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny ktaolika fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy.

baiboly katolika pdf

Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy katollika, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Tsy te-ho velona aho noho katolioa zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Katoilka, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?

Ny sampany telo dia hateloana.

Applications – Katolika Malagasy

Chapitre 33 1 Ary Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro pvf Esao, mitondra efa-jato lahy. Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao.

baiboly katolika pdf

Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako.

  TÉLÉCHARGER TOUTES LES NUITS COLONEL REYEL MP3 GRATUITEMENT

Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois.

Baiboly Katolika

Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara latolika nitoetra iatolika an-tranon-drainy. Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.

Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin’izay rehetra momba anao: Inona izao nataonao izao? Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. ;df nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray pdt.